Home >> IT-SI >> Fusine-Rateče

Fusine (IT, SS54) - Rateče (SI, 202) [Location]

22 Mei 2009

ItaliŽ: Nog 500 meter naar SloveniŽ.
Italy: 500 meters to Slovenia.

22 Mei 2009

De grens nadert.
Approaching the border.

22 Mei 2009

De (verlaten) Italiaanse grenspost.
The (abandoned) Italian border checkpoint.

22 Mei 2009

De (verlaten) Italiaans grenspost.
The (abandoned) Italian border point.

22 Mei 2009

De grens met SloveniŽ.
The border with Slovenia.

22 Mei 2009

De verlaten Sloveense grenspost.
The abandoned Slovene border checkpoint.

22 Mei 2009

Sloveens snelhedenbord.
Slovene speedsign.

22 Mei 2009

Een Sloveense en Italiaanse grenssteen.
A Slovene and Italian bordermarker.